• Đầu xuân năm mới, thầy chúc con vạn sự như ý mà tỷ sự cũng như ý. Hôm nay có duyên lành, phước thiện gặp con ở đây thầy khởi tâm Bồ Tát, phát tâm bồ Đề xem cho con một quẻ đầu năm. Con muốn xem về:

    tình duyên tài lộc hướng xuất hành